Kto je konečný užívateľ výhod?

Konečný užívateľ výhod (ďalej len ,KUV“) je definovaný v § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,AML zákon“). AML zákon definuje KUV odlišne pre právnickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa a pre združenie majetku. KUV je teda každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

V právnickej osobe, je KUV tá fyzická osoba, ktorá:

Ak ide o združenie majetku, je KUV tá fyzická osoba, ktorá:

Ak nie je možné identifikovať osobu KUV podľa vyššie uvedených kritérií, budú sa za neho považovať členovia vrcholového manažmentu. Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. KUV je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa vyššie uvedené kritériá, ale spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré zo skôr uvedených kritérií. Do registrov sa zapisujú údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, a ak nebolo pridelené dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti KUV. Povinne sa zapisujú aj údaje, na základe ktorých má táto fyzická osoba postavenie KUV v právnickej osobe. Povinné osoby musia zo zákona poskytnúť súčinnosť orgánom, ak register podľa osobitného zákona neobsahuje údaje o KUV alebo pri pochybnostiach o pravdivosti alebo úplnosti údajov zapísaných v registri.

Právna úprava

Zápis konečného užívateľa výhod (ďalej len ,KUV“) do obchodného registra je nová povinnosť, ktorú upravuje zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa AML zákon od 01.11.2018. AML zákon preberá normotvorbu Európskej únie, a to najmä Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej ako „IV. AML Smernica“). Členské štáty si upravia podmienky a postupy na dosiahnutie cieľu, ktorý upravuje IV. Smernica a následne zabezpečia uchovanie informácií o KUV v niektorom z centrálnych registrov každého členského štátu. Cieľom právnej úpravy je zamedziť utajeniu totožnosti páchateľov za komplikovanú majetkovú štruktúru právnických osôb.

Vykonanie zápisu KUV do OR SR alebo do iného príslušného registra ako aj zápis prípadných zmien v týchto údajoch je v zmysle zákona č. 71/1992 Z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov oslobodené od platenia poplatku.

Kto musí identifikovať konečného užívateľa výhod?

Povinnými osobami sú: subjekty zapísané v obchodnom registri, neinvestičné fondy, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Zákon č. 52/2018 Z. z. uložil povinným subjektom povinnosť identifikovať KUV a viesť o tom príslušnú evidenciu.

Právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity sú povinné identifikovať svojho KUV a v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne o ňom aktualizovať identifikačné údaje. Ďalej tieto povinné osoby musia viesť v evidencii údaje, ktoré zakladajú postavenie KUV a údaje, ktorými sa preukazuje postavenie KUV. Archivovať údaje o KUV je potrebné po dobu existencie tohto postavenia a ďalších 5 rokov od zániku postavenia KUV.

Nesplnenie tejto zákonnej povinnosti je sankcionované zo strany príslušného registrového súdu vo výške 3.310,- EUR. Povinnosť sa týka všetkých spoločností a povinných osôb založených do 31.10.2018. Právnické osoby a ostatné povinné osoby, ktoré boli založené po 01.11.2018 identifikujú a zapisujú údaje o KUV automaticky pri svojom vzniku. Povinnosť je potrebné splniť do 31.12.2019. Pokuta sa uloží aj v prípade, ak je zapísaný údaj nepravdivý alebo ak nebol podaný návrh na výmaz zapísaných údajov. Súd môže prípadne rozhodnúť pri nesplnení tejto povinnosti o zrušení neinvestičného fondu alebo o zrušení nadácie alebo nariadiť jej likvidáciu. Zápis KUV do registra nenahrádza zápis do RPVS.

Koho sa identifikovanie konečného užívateľa netýka?

V zmysle AML zákona sa povinnosť zapísať KUV týka všetkých druhov obchodných spoločností, družstiev, neinvestičných fondov, neziskových organizácií, nadácií a účelových združení majetku bez právnej subjektivity. Výnimkou sú teda len subjekty verejnej správy.

Rovnako sa táto povinnosť netýka subjektov, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora, kde už subjekty majú identifikovaného KUV podľa rovnakých kritérií, nakoľko AML zákon definuje KUV a stanovuje podmienky na jeho identifikáciu súhrnne pre všetky súvisiace predpisy v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

Údaje o KUV sú neverejné a sú zaradené medzi nezverejňované údaje. Verejnosť má prístup len k niektorým informatívnym častiam registra. K údajom o KUV má prístup len vymedzený okruh osôb. Nepretržitý, priamy diaľkový prístup na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov majú: služba finančnej polície Policajného zboru, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, Národný bezpečnostný úrad, súdy, správcovia dane a orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, orgány činné v trestnom konaní, orgány dozoru podľa osobitného predpisu, poskytovateľ nenávratného finančného príspevku podľa osobitného predpisu, subjekt, ktorému to vyplýva z osobitného predpisu (napr. zákon o Slovenskej informačnej službe), povinné osoby v zmysle AML zákona, finančná spravodajská jednotka poskytne prístup aj inej osobe, ktorá preukáže legitímny záujem na základe odôvodnenej žiadosti, to však len v obmedzenom rozsahu.